DU BEHÖVER INTE KÖPA NÅGOT FÖR ATT DELTA ELLER VINNA. ETT KÖP ELLER EN BETALNING AV NÅGOT SLAG ÖKAR INTE DIN CHANS ATT VINNA. ALLA BESLUT FATTADE AV ÖNSKEFOTO ÄR SLUTGILTIGA. ETT INLÄMNAT TÄVLINGSBIDRAG INNEBÄR ATT MAN ACCEPTERAR DESSA OFFICIELLA REGLER. OGILTIGFÖRKLARAS DÄR DET FINNS HINDER.

 1. Avtal om officiella regler

Deltagande i en önskefoto-tävling (“tävling”) innebär att varje tävlingsdeltagare (en “deltagare”) fullt ut och villkorslöst godtar och accepterar dessa tävlingsregler (“officiella regler”) och beslut fattade av önskefoto eller dess representant (inklusive, utan inskränkning, beslut gällande behörighet och bedömning av tävlingsbidrag (enligt definition nedan), val av tävlingsvinnare (enligt definition nedan) och utdelning av tävlingspriser, vilka är slutgiltiga och bindande i alla avseenden. Att följa dessa officiella regler och uppfylla alla andra krav som förs fram här, är ett villkor för att kunna vinna ett pris.

 1. Behörighet

Tävlingarna startar och slutar på de datum som anges i ett särskilt tävlingsmeddelande (“marknadsföringsperioden”). önskefotos tidtagarsystem är officiell tidtagare i tävlingen. önskefoto kan också, om nödvändigt, använda sig av funktioner för tidtagning på Facebook, Instagram, Snapchat och/eller Twitter. önskefoto-tävlingar är endast öppna för individer som är minst arton (18) år och som, vid tidpunkten för inlämning av ett bidrag, är permanenta invånare i Nederländerna, Belgien, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Norge eller Sverige. En deltagare som försöker ge en missvisande bild av sig själv genom användning av alias eller flera e-postadresser, kommer diskvalificeras. Tävlingsbidrag som genereras av skript, bot, makro eller på något annat automatiserat sätt, ogiltigförklaras. önskefotos anställda, entreprenörer och representanter (och deras närstående och familjemedlemmar), dess dotterbolag, enheter och personer som har tilldelats ett pris eller mottagit annan belöning från önskefoto under de senaste sex (6) månaderna före början av tävlingsperioden, är heller inte behöriga att delta eller vinna pris. Om det när som helst under eller efter tävlingsperioden visar sig, efter önskefotos egen granskning, att något eller några av ovan nämnda behörighetskriterier inte uppfylls av någon deltagare, kan denne deltagare komma att diskvalificeras från tävlingen, för att undvika tvivel. Den bedömning som önskefoto gör kommer att vara slutgiltig.

 1. Instruktioner för deltagande

Du behöver inte köpa något för att delta eller vinna. Deltagare anmäler sig genom att lämna in fotografier, videor och/eller kommentarer (var och en ett “bidrag”) via de metoder som specificeras i ett särskilt tävlingsmeddelande och information.

 1. Val av vinnare; Odds; Tillkännagivande

önskefoto väljer ut potentiella tävlingsvinnare (var och en “vinnare”) bland de behöriga bidrag som mottagits via önskefotos jury, vilken genomför en subjektiv värdering av bidragen, enligt de kriterier som specificeras i ett särskilt tävlingsmeddelande. Oddsen för att utses till en vinnare beror på det totala antalet behöriga bidrag som mottagits i tävlingen. Potentiella vinnare kommer meddelas antingen via: (i) kanalen som bidraget har lämnats in genom (t ex. Instagram, Snapchat, Twitter); eller (2) om tillämpligt, e-postadressen som angivits, inom fem (5) dagar efter det att marknadsföringsperioden har avslutats. Om önskefoto, av någon anledning, inte får kontakt med den potentiella vinnaren, kan de inom fem (5) dagar efter första försöket till kontakt, istället välja en alternativ potentiell vinnare bland de kvarvarande behöriga bidragen som inte har tilldelats ett pris. önskefoto ansvarar inte för att en potentiell vinnare inte har mottagit meddelanden på grund av spam, skräp-e-post eller andra säkerhetsinställningar eller för att kontaktinformation som givits är felaktig eller på annat sätt inte fungerar. Potentiella vinnare måste fortsättningsvis följa alla regler och villkor i dessa officiella regler, och att uppfylla alla krav är ett villkor för att kunna vinna.

 1. Priser

Vinnarna kommer motta ett pris som har beskrivits i det särskilda tävlingsmeddelandet. Tävlingspriser delas ut “som de är” och kan inte överföras, tilldelas eller återbetalas. Ingen ersättning för kontanter eller annat pris får ges, förutsatt att önskefoto förbehåller sig rättigheten (men har ingen skyldighet) att ersätta ett pris eller ett tillbehör till detta, med ett annat pris eller tillbehör, inklusive kontanter av samma eller högre värde, om det tilldelade priset inte är tillgängligt av någon anledning som önskefoto har beslutat om, enligt eget omdöme. Genom att delta i tävlingen godkänner deltagare att tävlingspriser delas ut av önskefoto och att tävlingen inte på något sätt är sponsrad, understödd eller administrerad av någon annan än önskefoto. För att motta priset krävs efterlevnad av federala, statliga och lokala lagar och regler. Alla prisrelaterade utgifter, inklusive och utan begränsningar alla nationella, regionala och/eller lokala skatter och avgifter, är den enskilde vinnarens ansvar.

 1. Allmänna villkor för deltagande
 2. Bidragen kommer inte återlämnas till deltagare efter inlämning. Genom att delta i en tävling framhåller och garanterar varje deltagare att hans/hennes bidrag (a) är ett original-arbete; (b) inte är någon kopia eller avledning, helt eller delvis, av något annat arbete; (c) inte kränker eller överträder (inklusive, om tillämpligt, alla bilder och människor avbildade i bidraget) någon persons eller enhets upphovsrätt, varumärke, publiceringsrättighet eller annan personlig äganderätt eller immaterialrätt; (d) inte är kränkande, smädande, oanständigt eller på annat sätt olagligt; (e) exklusivt endast tillhör deltagaren; (f) han/hon har fullständig och global distributionsrätt för hans/hennes bidrag; (g) han/hon har fått skriftligt samtycke från någon (eller från förälder eller vårdnadshavare om en person är minderårig) som visas i ett bidrag och (h) han/hon följer alla Facebooks, Instagrams, Twitters, Snapchats (om tillämpligt) krav och villkor gällande användning av deras tjänster i samband med tävlingen. Bidrag som inte rättar sig efter kraven ovan är inte behöriga och, om inlämnade, kan när som helst tas bort efter önskefotos eget beslut. önskefoto förbehåller sig rätten att efter eget beslut diskvalificera bidrag som verkar bryta mot eller potentiellt bryter mot något eller några av ovan nämnda krav eller på annat sätt inte efterlever dessa officiella regler.
 3. önskefoto förbehåller sig rätten att, efter eget beslut, avsluta, ändra eller skjuta fram en tävling om, efter önskefotos eget beslut, det finns misstanke om eller faktiska bevis för manipulation av någon del av tävlingen eller om obehörigt ingripande, bedrägeri, tekniska svårigheter, fel eller andra faktorer utom önskefotos rimliga kontroll korrumperar eller påverkar administration, säkerhet, rättvisa, integritet eller tävlingens korrekta utförande. I sådana fall förbehåller önskefoto sig rätten att (men är inte skyldig att) efter eget beslut, slumpmässigt dela ut priset bland behöriga, inte misstänkta bidrag som mottagits fram till tiden för den misstänkta försämringen. önskefoto förbehåller sig rätten att efter eget beslut, diskvalificera någon individ som manipulerar processen för deltagande eller utförandet av tävlingen eller som kränker dessa officiella regler eller som uppträder på ett osportsligt eller störande sätt. Alla försök att avsiktligt undergräva det lagliga utförandet av tävlingen är en kränkning av straff- och civilrättsliga lagar och om sådana försök skulle göras förbehåller önskefoto sig rätten att kräva skadestånd och andra ersättningar från sådana personer, så långt lagen tillåter. Om önskefoto skulle misslyckas att genomföra någon bestämmelse i dessa officiella regler innebär det inte att man åsidosätter den åtgärden eller någon annan åtgärd i reglerna.
 4. Icke-exklusiva rättigheter och publicering av tävlingsbidrag

Genom att lämna in ett bidrag ger deltagarna härmed önskefoto icke-exklusiva, royalty-fria, fullt betalda, ständiga, oåterkalleliga och fullständiga rättigheter att använda, reproducera, ändra, anpassa, publicera, översätta, skapa avledningar av, distribuera och uppvisa bidraget oavsett syfte, över hela världen, i alla medier, utan att meddela, få medgivande av, kompensera eller göra andra överväganden inför deltagaren, om inte förbjudet i lag.

 1. önskefoto ges rätt till publicering

. Genom att lämna in ett bidrag garanterar varje deltagare önskefoto rätten att använda hans/hennes namn, likhet, särskiljande utseende, bild, porträtt eller fotografi (still- eller rörlig bild), röst, inklusive, utan begränsningar, en inspelning av eller delar av denna, vilket kan vara ljud och/eller video och biografisk information som listas, refereras till eller på annat sätt inkluderas i bidraget i något syfte, relaterat till eller i samband med marknadsföring av önskefoto-produkter på önskefotos kanaler för sociala media, utan att i övrigt meddela, få medgivande av, kompensera eller ge ytterligare hänsynstagande till deltagaren, om inte förbjudet i lag. Deltagaren förstår och accepterar att den enda ersättning som deltagaren kommer åtnjuta för att garantera denna rättighet, är den publicitet som deltagaren kan få genom publicering eller utsändning av deltagarens bidrag i tävlingen och/eller meddelandet om deltagarens deltagande i tävlingen.

 1. Inlämnande av personlig kontaktinformation kopplad till tävlingen (obligatorisk eller inte), inklusive och utan begränsningar, mailadresser, telefonnummer, Instagram-namn, Snapchat-namn och Twitter-namn, innebär att önskefoto och dess representanter har rätt använda sådan personlig kontaktinformation för tävlingens administrativa syften. Deltagare kan också välja att läggas till i önskefotos kund-databas och att tillåta önskefoto att i framtiden kontakta deltagaren i marknadsförings- och andra syften. Deltagare kan välja bort att få meddelanden som beskrivs i önskefotos integritetspolicy (finns på/integritetspolicy) eller som det beskrivs i något marknadsföringsmaterial (t ex. med hjälp av “uppsägningsfunktionen” som finns i sidfoten på e-postmeddelanden från önskefoto). Deltagare förstår att de ger personlig kontaktinformation till önskefoto och inte till Instagram, Snapchat, Facebook eller Twitter. Deltagarens personliga kontaktinformation används endast i enlighet med önskefotos integritetspolicy.
 2. Frigörande och ersättning

Varje deltagare medger att, så långt lagen medger, för alltid och oåterkalleligen befria och gottgöra önskefoto och dess partners och dotterbolag, medarbetare och deras respektive administratörer, chefer, representanter, agenter, arvtagare och kontrakterade (“befriade parter”) från och för alla krav, skador, förluster eller annat ansvar, antingen enligt lag eller med eget kapital, om så kända eller okända, uttryckta eller inte uttryckta, som kan uppstå ur eller på något sätt relatera till deltagande i tävlingen eller till prisutdelning, accepterande, mottagande, användning eller missbruk av pris (inklusive någon resa eller aktivitet som är kopplad till detta).

10.Ansvarsbegränsningar

önskefoto ansvarar inte för (a) inkorrekt eller slarvig transkription av bidragsinformation eller försenade, förlorade, stulna, obegripliga, oläsliga, skadade, förvanskade, förändrade, ofullständiga, missriktade bidrag eller bidrag som mottagits via förbjudna eller olagliga kanaler, vilka alla leder till diskvalificering från tävlingen; (b) tekniska fel som kopplas till tävlingen, inklusive förlust, avbruten eller inte tillgänglig internetuppkoppling (ISP), problem med nätverk, server, trådlös tjänsteleverantör eller andra anslutningar, tillgänglighet eller åtkomst, eller misslyckad data, satellit, telefon, cellulära torn eller överföring via kabel, ledningar eller tekniskt fel eller rörig, förvrängd, försenad eller felriktad överföring eller fel på hård- eller mjukvara, avbrott eller problem; (c) fel som rör mekanik, nätverk, elektronik, dator, mänsklig faktor, tryck och typografi; (d) andra fel och problem i samband med tävlingen, inklusive, utan begränsningar, fel kopplade till tävlingsadministration, tillkännagivande av vinnaren, annullering eller framflyttande av tävlingen eller tävlingsrelaterat material; och (e) skada, dödsfall, förlust eller skada av något slag på person eller egendom som kan orsakas, direkt eller indirekt, i sin helhet eller delvis, av deltagares deltagande i tävlingen eller accepterande, mottagande eller missbruk av ett tävlingspris.

11.Konflikter

Alla konflikter, anspråk och orsaker till åtgärder som kommer av och är kopplade till tävlingen ska lösas individuellt, utan att man tillgriper åtgärder på gruppnivå. ALLA ANSPRÅK, BEDÖMNINGAR OCH/ELLER PRISER SKA BEGRÄNSAS TILL FAKTISKA EGNA KOSTNADER SOM RELATERAR TILL DELTAGANDE I TÄVLINGEN. DELTAGAREN AVSTÅR HÄRMED FRÅN RÄTTIGHETER ELLER ANSPRÅK PÅ ADVOKATKOSTNADER, INDIREKTA, SÄRSKILDA, BESTRAFFANDE, TILLFÄLLIGA ELLER DELTAGARENS DÄRAV FÖLJANDE SKADOR, ANTINGEN FÖRUTSEBARA ELLER INTE OCH ANTINGEN ORSAKADE AV OFÖRSIKTIGHET ELLER INTE.

12.Utan stöd från sociala media-plattformar

Genom att delta i en önskefoto-tävling erkänner deltagare att tävlingen inte på något sätt är sponsrad, understödd eller administrerad av eller kopplad till Facebook, Instagram, Twitter och/eller Snapchat (“befriade plattformar”) och befriar härmed var och en av de befriade plattformarna från allt ansvar som kommer av eller relaterar till önskefoto-tävlingen. Informationen som deltagarna anger för tävlingen ges till önskefoto och inte till de befriade plattformarna.

13.Vinnarlista

Man kan få tillgång till tävlingsvinnarnas namn genom att e-posta till content@albumprinter.com minst trettio (30) dagar efter avslutningen av tävlingen.

14.Sponsor

Tävlingssponsor är albelli B.V Stationsplein 53-57, 1012 AB Amsterdam

APPENDIX – viktiga datum

Varje tävling har ett särskilt tema och speciellt pris. Priserna är lokala och 7 vinnare utses bland alla tävlingsdeltagare från Belgien, Frankrike, Nederländerna, Norge, Storbritannien, Sverige och Tyskland. Nedan hittar du en översikt över priser och datum.  

 

INSTAGRAM FEED-TÄVLINGAR 

Mikrotävling 1: ”Föräldrahack” i Instagram-flödet 

Pris: Spabehandling för två (€200) 

 • Start: 28 juli kl. 09.00 CET 
 • Slut: 31 juli kl. 23.00 CET  
 • Vinnaren tillkännages 2 augusti kl. 09.00 CET 

Mikrotävling 2: ”Roliga barnkommentarer” i Instagram-flödet 

Pris: Biljetter till lokal nöjespark (€150–400 = 2 vuxna & 2 barn)   

 • Start: 4 augusti kl. 09.00 CET 
 • Slut: 7 augusti kl. 23.00 CET  
 • Vinnaren tillkännages 9 augusti kl. 09.00 CET 

Mikrotävling 3: ”Familjeresan” i Instagram-flödet 

Pris: Go Pro (€319) 

 • Start: 11 augusti kl. 09.00 CET 
 • Slut: 14 augusti kl. 23.00 CET  
 • Vinnaren tillkännages 16 augusti kl. 09.00 CET 

 

INSTAGRAM STORIES-TÄVLINGAR 

Mikrotävling 1: ”Sommarlåt” i Instagram-händelse 

Pris: JBL-högtalare (€99) 

 • Start: 25 juli kl. 09.00 CET 
 • Slut: 27 juli kl. 23.00 CET  
 • Vinnaren tillkännages 29 juli kl. 09.00 CET 

Mikrotävling 2: ”Kul festivalfoto” i Instagram-händelse 

Pris: Valfria festivalbiljetter för 2 (€99) 

 • Start: 1 augusti kl. 09.00 CET 
 • Slut: 3 augusti kl. 23.00 CET  
 • Vinnaren tillkännages 5 augusti kl. 09.00 CET 

Mikrotävling 3: ”Selfie från förra semestern” i Instagram-händelse 

Pris: Herschel-ryggsäck (€68)​ 

 • Start: 8 augusti kl. 09.00 CET 
 • Slut: 10 augusti kl. 23.00 CET  
 • Vinnaren tillkännages 12 augusti kl. 09.00 CET 

 

FACEBOOK FEED-TÄVLINGAR  

Mikrotävling 1: ”Bild på somrig soluppgång/solnedgång” i Facebook-flödet  

Pris: Picknickset (€60) 

 • Start: 27 juli kl. 09.00 CET 
 • Slut: 31 juli kl. 23.00 CET  
 • Vinnaren tillkännages 2 augusti kl. 09.00 CET 

Mikrotävling 2: ”Rolig selfie med familjen” i Facebook-flödet  

Pris: Värdecheck till önskefoto (€150) 

 • Start: 3 augusti kl. 09.00 CET 
 • Slut: 7 augusti kl. 23.00 CET  
 • Vinnaren tillkännages 9 augusti kl. 09.00 CET 

Mikrotävling 3: ”Sommarens bästa stund” i Facebook-flödet  

Pris: Weekendresa för 2 (€200) 

 • Start: 10 augusti kl. 09.00 CET 
 • Slut: 14 augusti kl. 23.00 CET  
 • Vinnaren tillkännages 16 augusti kl. 09.00 CET 
Kommentarer