VILLKOR: SOMMARFOTOTÄVLING 2024

Skriven av Onskefoto, 10 juli 2018

22 juli – 18 augusti 2024

INGET KÖPKRAV FÖR ATT DELTA ELLER VINNA. INGEN FORM AV KÖP ELLER BETALNING ÖKAR DINA CHANSER ATT VINNA. ÖNSKEFOTOS BESLUT ÄR SLUTGILTIGA OCH KAN INTE ÖVERKLAGAS. GENOM ATT DELTA I TÄVLINGEN GODKÄNNER DU DESSA OFFICIELLA TÄVLINGSREGLER. TÄVLINGEN GENOMFÖRS INTE I OMRÅDEN DÄR DEN ÄR FÖRBJUDEN ENLIGT LAG.

1. Godkännande av officiella tävlingsregler

Genom att delta i en av önskefotos tävlingar (”Tävlingen”) godkänner tävlingsdeltagaren (som var och en utgör en ”Deltagare”) dessa tävlingsregler (”Officiella regler”) och de beslut som fattas av önskefoto eller företagets representant (inklusive, men inte begränsat till, beslut beträffande kvalificering och bedömning av tävlingsbidrag (enligt definitionen nedan), valet av tävlingsvinnare (enligt definitionen nedan) samt utdelning av tävlingspriser), vilka är slutgiltiga och bindande i alla avseenden. För att kunna vinna ett pris behöver deltagaren följa dessa officiella regler och uppfylla alla andra krav som beskrivs häri.

2. Kvalificering

Tävlingar påbörjas och avslutas på de datum som anges i det särskilda tillkännagivandet av tävlingar (”Kampanjperioden”). önskefoto utgår från tiden hos den officiella tideräkningsenhet som används i tävlingen och önskefoto kan även förlita sig på funktioner för tidshantering i Facebook, Instagram, Snapchat och/eller Twitter i relevanta fall. önskefotos tävlingar är endast öppna för privatpersoner över arton (18) år som vid tidpunkten för deltagande i tävlingen är permanent bosatta i Sverige eller ett annat deltagande land inom EU. Alla försök av en deltagare att utge sig för att vara någon annan genom att använda alias eller flera e-postadresser leder till att deltagaren diskvalificeras. Tävlingsbidrag som genereras av skript, botar, makron eller andra automatiserade funktioner ogiltigförklaras. Medarbetare, underleverantörer och representanter (samt deras närmaste familj och hushåll) för önskefoto, dess dotterbolag, närstående bolag och enheter samt personer som har tilldelats ett pris av önskefoto de senaste sex (6) månaderna före tävlingsperiodens början har inte rätt att delta eller vinna i tävlingen. Om det under eller efter tävlingsperioden upptäcks att en deltagare inte uppfyller något av kvalificeringskraven, kan önskefoto för att undvika tvivel och efter eget gottfinnande diskvalificera deltagaren från tävlingen. önskefotos beslut om kvalificering är slutgiltigt.

3. Deltagande

Det krävs inget köp för att delta eller vinna. Deltagare deltar genom att skicka in kommentarer (var och en ett ”Tävlingsbidrag”) via den metod som anges i det särskilda tillkännagivandet av tävlingen och tävlingsinformationen.

4. Val av vinnare, odds, meddelande

önskefoto utser potentiella tävlingsvinnare (var och en en ”Vinnare”) bland alla kvalificerade tävlingsbidrag som har kommit in genom önskefotos jurys subjektiva analys av tävlingsbidragen, för vilken kriterierna anges i det särskilda tillkännagivandet av tävlingen. Oddsen att utses till vinnare beror på det totala antalet kvalificerade tävlingsbidrag som kommer in i tävlingen. Potentiella vinnare underrättas antingen via (i) den aktuella kanalen (t.ex. Instagram, Snapchat, Twitter) där tävlingsbidraget har skickats in, eller (2), i tillämpliga fall, via den angivna e-postadressen inom fem (5) dagar efter att kampanjperioden har avslutats. Om det av någon anledning inte går att kontakta en potentiell vinnare inom fem (5) dagar från det första försöket, kan önskefoto utse en alternativ potentiell vinnare i hens ställe bland de återstående, kvalificerade tävlingsbidragen som inte vann. önskefoto ansvarar inte för om potentiella vinnare inte tar emot meddelanden om en vinst på grund av skräppostfilter eller andra säkerhetsinställningar eller felaktigt angivna eller på annat sätt ej fungerande kontaktuppgifter. Potentiella vinnare åläggs att följa samtliga villkor i dessa officiella tävlingsregler och för att vinna behöver deltagaren uppfylla samtliga krav.

5. Priser

Vinnare får det pris som beskrivs i tillkännagivandet av den aktuella tävlingen. Tävlingspriser delas ut ”i befintligt skick” och kan inte säljas, överlåtas eller bytas. Priser kan inte bytas in mot kontanter eller andra priser. önskefoto förbehåller sig dock rätten (men förbinder sig inte) att ersätta ett pris, eller delar av ett pris, med ett annat pris, eller en del av ett annat pris, inklusive kontanter, av motsvarande eller högre värde, om det visar sig att det tilldelade priset av någon anledning inte är tillgängligt, vilket fastställs av önskefoto efter eget gottfinnande. Genom att delta i tävlingen bekräftar tävlingsdeltagare att tävlingspriserna delas ut av önskefoto och att tävlingen på intet sätt är sponsrad, understödd eller administrerad av någon annan än önskefoto. Mottagandet av priser görs på villkor att alla nationella och lokala lagar och bestämmelser följs. Eventuella utgifter kopplade till priset, inklusive men inte begränsat till nationella, regionala och/eller lokala vinstskatter och avgifter, ska uteslutande betalas av respektive vinnare.

6. Allmänna villkor för deltagande

Tävlingsbidrag skickas inte tillbaka till tävlingsdeltagare efter inlämning. Genom att delta i en tävling intygar varje tävlingsdeltagare att hens tävlingsbidrag (a) är en originalskapelse, (b) inte har kopierats eller härletts helt eller delvis från ett annat verk, (c) inte bryter mot eller inkräktar på (inklusive, i tillämpliga fall, alla bilder på och personer som avbildas i tävlingsbidraget) upphovsrättigheter, varumärkesskydd, integritet eller publiceringsrättigheter eller andra skyddade eller immateriella rättigheter som tillhör en annan person eller enhet, (d) inte är kränkande, utgör förtal, är stötande eller på annat sätt olagligt, (e) helt och hållet tillhör tävlingsdeltagaren, samt (f) att hen har fullständiga och globala distributionsrättigheter för sitt tävlingsbidrag, (g) att hen har fått skriftligt samtycke från alla personer (eller deras föräldrar eller målsmän om personerna är minderåriga) som förekommer i tävlingsbidraget, och (h) att hen uppfyller samtliga krav och villkor för Facebook, Instagram, Twitter och/eller Snapchat (i tillämpliga fall) beträffande användning av deras tjänster i samband med tävlingen. Tävlingsbidrag som inte uppfyller ovanstående krav är eventuellt inte kvalificerade och kan, om de skickas in, när som helst raderas efter önskefotos eget gottfinnande. önskefoto förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande diskvalificera tävlingsbidrag som det anser ej uppfyller något av ovanstående krav eller som på annat sätt bryter mot dessa officiella tävlingsregler.

önskefoto förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, avsluta, ändra eller skjuta upp en tävling om önskefoto, efter eget gottfinnande, anser att det finns misstankar om eller faktiska bevis på att någon har manipulerat någon del av tävlingen eller vid otillåten inblandning, bedrägeri, tekniska svårigheter, avbrott eller en annan faktor som är utom önskefotos rimliga kontroll och som omöjliggör eller påverkar tävlingens administration, säkerhet, rättvisa bedömning, integritetsskydd eller korrekta genomförande. I händelse av detta förbehåller sig önskefoto rätten (men är inte skyldigt att) efter eget gottfinnande slumpvis dela ut priset till ett av alla kvalificerade, ej misstänkta, tävlingsbidrag som har kommit in fram till tidpunkten för den misstänkta påverkan. önskefoto förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, diskvalificera tävlingsdeltagare som anses ha manipulerat tävlingsprocessen eller genomförandet av en tävling eller som agerar i strid med dessa officiella tävlingsregler eller på ett osportsligt eller störande sätt. Alla försök att avsiktligt underminera det legitima genomförandet av en tävling är i strid med lagen och civilrätten och om ett sådant försök görs förbehåller sig önskefoto rätten att begära skadestånd och vidta andra rättsliga åtgärder mot denna person i den utsträckning lagen så tillåter. Om önskefoto inte kan genomdriva något villkor i dessa officiella regler ska det inte ses som ett ogiltigförklarande av regeln eller av någon annan del av dessa officiella regler.

7. Icke-exklusiv licens och publicering av tävlingsbidrag

Genom att skicka in ett tävlingsbidrag ger tävlingsdeltagare härmed önskefoto en icke-exklusiv, ersättningsfri, fullständigt betald, evig, oåterkallelig och fullständigt vidarelicensierbar rätt att använda, reproducera, ändra, anpassa, publicera, översätta, skapa avledande verk av, distribuera samt visa hens tävlingsbidrag för valfritt ändamål, i hela världen, på valfritt medium, utan ytterligare meddelande, godkännande, ersättning eller vidare hänsyn till tävlingsdeltagare, såvida detta inte är förbjudet enligt gällande lag.

8. Överlåtelse av publiceringsrättigheter till önskefoto

Genom att skicka in ett tävlingsbidrag ger varje tävlingsdeltagare önskefoto och dess representanter rätt att använda hens namn, avbild, särskiljande utseende, bild, porträtt, foto (både stilla och rörligt), röst, inklusive, men inte begränsat till ljud- och videoinspelning samt skriftlig dokumentation, och biografisk information som tillhandahålls i, hänvisas till eller på annat sätt ingår i tävlingsbidraget av någon anledning som är relaterad till eller kopplad till marknadsföringen av önskefotos produkter i kanaler för sociala medier, utan ytterligare meddelande, ersättning eller vidare hänsyn till tävlingsdeltagaren, såvida detta inte är förbjudet enligt gällande lag. Tävlingsdeltagaren är medveten om och godkänner att den enda ersättning som tävlingsdeltagaren får för att överlåta rättigheten är den publicitet som tävlingsdeltagaren kan få när dennes tävlingsbidrag deltar i tävlingen och/eller genom tillkännagivandet av tävlingsdeltagarens deltagande i tävlingen.

Personliga kontaktuppgifter som skickas in i samband med tävlingen (oavsett om detta krävs eller ej), inklusive men inte begränsat till adress, telefonnummer, e-postadress, Instagram-namn, Snapchat-namn och Twitter-namn, utgör ett samtycke till att önskefoto och dess representanter får använda sådana personliga kontaktuppgifter för att administrera tävlingen. Tävlingsdeltagare kan välja om de vill läggas till i önskefotos kunddatabas och tillåta att önskefoto kontaktar tävlingsdeltagaren i framtiden för marknadsföringsändamål eller andra ändamål. Tävlingsdeltagare kan när som helst avanmäla sig från sådan kommunikation enligt beskrivningen i önskefotos integritetspolicy (som återfinns under /integritetspolicy) eller information i företagets marknadsföringsmaterial (t.ex. genom att klicka på länken Avanmäl nyhetsbrev längst ned i e-postmeddelanden från önskefoto). Tävlingsdeltagare är medvetna om att de lämnar ut sina personliga kontaktuppgifter till önskefoto och inte till Instagram, Snapchat, Facebook eller Twitter. De personliga kontaktuppgifter som tävlingsdeltagare lämnar ut används endast i enlighet med önskefotos integritetspolicy.

9. Friskrivning och skadefrihet

Varje tävlingsdeltagare samtycker härmed till att, i den mån lagen så tillåter, för evigt och oåterkalleligen friskriva från ansvar och hålla skadefria önskefoto och dess närstående företag, dotterbolag, dem som arbetar på uppdrag av företaget samt var och en av deras respektive direktörer, chefer, representanter, medarbetare, efterträdare och utsedda aktörer (”Friskrivna parter”) från alla former av anspråk, skadestånd, förlust eller annan ansvarighet, de jure eller de facto, vare sig känd eller okänd, hävdad eller ej hävdad, som kan uppstå till följd av eller som på något sätt är relaterad till deltagande i tävlingen eller tilldelning, mottagande, användning eller felaktig användning av ett pris (inklusive resor eller relaterade aktiviteter).

10. Ansvarsbegränsning

önskefoto ansvarar inte för (a) felaktigt eller ofullständigt ifyllda uppgifter i tävlingsbidraget eller tävlingsbidrag som skickas för sent, försvinner, blir stulna, är oläsliga, skadade, ändrade eller ofullständiga, tävlingsbidrag som skickas fel eller tävlingsbidrag som tas emot via otillåtna eller olagliga kanaler, vilka alla diskvalificeras från tävlingen, (b) eventuella tekniska fel i samband med tävlingen, inklusive förlorad, avbruten eller otillgänglig internetåtkomst, problem med nätverk, server, trådlös internetleverantör eller andra former av anslutningar, tillgänglighet eller åtkomst, eller problem med dator, satellit, mobilmast eller kabelnät, ledningar eller tekniska fel, eller störningar, förseningar eller adresseringsfel i överföringar, eller fel i eller problem med maskin- eller programvara, (c) mekaniska, nätverksrelaterade, elektroniska, datorrelaterade, mänskliga, utskriftsrelaterade eller typografiska fel, (d) alla andra former av fel eller problem i samband med tävlingen, inklusive men inte begränsat till fel som kan uppstå vid administration av tävlingen, tillkännagivande av vinnaren, i samband med att tävlingen ställs in eller skjuts upp eller i material relaterade till tävlingen, samt (e) personskada, dödsfall, förlust eller skada av något slag som drabbar personer eller egendom som kan ha orsakats, direkt eller indirekt, helt eller delvis, av tävlingsdeltagarens deltagande i tävlingen eller mottagande, användning eller felaktiga användning av ett pris i tävlingen.

11. Tvister

Alla eventuella tvister, skadeståndsanspråk och rättsliga åtgärder till följd av eller i samband med tävlingen skall lösas individuellt, utan någon form av grupptalan. ALLA EVENTUELLA SKADESTÅNDSANSPRÅK, DOMSLUT OCH/ELLER BESLUT SKALL BEGRÄNSAS TILL DEN FAKTISKA MONETÄRA KOSTNADEN FÖR ATT DELTA I TÄVLINGEN. TÄVLINGSDELTAGARE AVSÄGER SIG HÄRMED ALLA RÄTTIGHETER TILL OCH ANSPRÅK PÅ ERSÄTTNING FÖR JURISTKOSTNADER, INDIREKT, SÄRSKILT ELLER BESTRAFFANDE SKADESTÅND ELLER FÖLJDSKADESTÅND TILL TÄVLINGSDELTAGAREN, OAVSETT OM SKADAN KUNNAT FÖRUTSES ELLER EJ OCH OAVSETT OM SKADAN BEROR PÅ FÖRSUMLIGHET ELLER EJ.

12. Utan stöd från plattformar för sociala medier

Genom att delta i en önskefoto-tävling bekräftar tävlingsdeltagaren att tävlingen på intet sätt är sponsrad, stödd eller administrerad av, eller associerad med, Facebook, Instagram, Twitter och/eller Snapchat (de ”Friskrivna plattformarna”) och friskriver härmed var och en av de friskrivna plattformarna från allt ansvar till följd av eller i samband med önskefotos tävlingar. Den information som tävlingsdeltagare uppger i samband med tävlingen lämnas ut till önskefoto och inte till de friskrivna plattformarna.

13. Lista med vinnare

Namnen på vinnarna i tävlingarna kan fås genom att skicka en förfrågan till Sarina.Mohebali@onskefoto.se minst trettio (30) dagar efter avslutad tävling.

14. Tävlingsarrangör

Tävlingsarrangör är önskefoto B.V. Stationsplein 53-57, 1012 AB Amsterdam.

BILAGA – Viktiga datum

Varje tävling har ett specifikt tema och pris. Priserna är lokala och vinnarna kommer att väljas ut bland alla deltagare från Sverige. Se en översikt över priser och datum nedan.

Varje vecka kommer onskefotos foto jury att välja ut 5 vinnare bland alla deltagare som har skickat in foton som är specifika för veckans tema. Vecko-priserna består av 5 onskefoto presentkort på 1 000 kr inklusive leverans. I slutet av tävlingen kommer juryn att välja ut en stor vinnare från det totala antalet bidrag. Huvudpriset består av ett Airbnb-presentkort värt 10 000 kr och ett onskefoto presentkort på 2 500 kr.

Sommarens fototävling veckoteman: 

  • Familj: från 22 juli 2024 till 28 juli 2024 
  • Resor: från 29 juli 2024 till 4 augusti 2024 
  • Selfies: från 5 augusti 2024 till 11 augusti 2024 
  • Äventyr: från 12 augusti 2024 till 18 augusti 2024

Urval och meddelande om vinnare

Onskefotos jury kommer att välja ut 5 vinnare per tema bland alla godkända bidrag och 1 vinnare av huvudpriset för hela fototävlingen. Vinnarna kommer att meddelas på onskefotos Instagram- och Facebook-konton. Resultaten kan inte överklagas.

VECKOVINNARE

  • De 5 vinnarna av tema nr 1 – Familj, som vinner varsitt onskefoto presentkort värt 1 000 kr + leverans, kommer att tillkännages på tisdagen den 30 juli 2024.
  • De 5 vinnarna av tema nr 2 – Resor, som vinner varsitt onskefoto presentkort värt 1 000 kr + leverans, kommer att tillkännages på tisdagen den 6 augusti 2024. 
  • De 5 vinnarna av tema nr 3 – Selfies, som vinner varsitt onskefoto presentkort värt 1 000 kr + leverans, kommer att tillkännages på tisdagen den 13 augusti 2024. 
  • De 5 vinnarna av tema nr 4 – Äventyr, som vinner varsitt onskefoto presentkort värt 1 000 kr + leverans, kommer att tillkännages på tisdagen den 20 augusti 2024.

STORVINSTEN Vinnaren av ett Airbnb-presentkort värt 10 000 kr och ett onskefoto presentkort på 2 500 kr kommer att tillkännages på onsdagen den 21 augusti 2024.

Alla vinnare kommer att kontaktas via den e-postadress som angavs när de skickade in sitt bidrag eller via deras sociala mediekonto (Facebook eller Instagram) för att hämta sitt pris. Alla priser är i digitalt format.